Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Štipendije

Objavil/a Urednik - 2018-09-19 11:19:00

Za informacije o štipendijah si lahko pogledate tudi stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 

Štipendije

(informacije so prenešene s spletne strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije)

Glej Zoisove štipendije – str. 1 in Državne štipendije -  str. 7.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno.

Hkrati pa želi sklad na enem mestu predstaviti tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Zoisove štipendije

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

Pridobitev Zoisove štipendije

Pridobitev Zoisove štipendije od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

 • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
 • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

 • po starem (ZŠtip), torej do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014, 
 • po novem zakonu (ZŠtip-1), torej od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje.

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/

Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Vlagatelj mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so našteti v nadaljevanju, podroben opis pa je na voljo s klikom na povezavo.


Splošni pogoji glede statusa vlagatelja so:

 • državljanstvo,
 • starost,
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
 • status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti, 
 • ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.


Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
 • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.
 •  


Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:

 • preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,
 • preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,
 • ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)
 • razvrščanje kandidatov,
 • izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,
 • izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem.

Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.
ice

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/

Posebni pogoji

Pravico do Zoisove štipendije lahko pridobijo vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, ki pa so za dijake in študente nekoliko različni.

Dijaki

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Dijaki 2. in višjega letnika srednje šole morajo izkazati v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečno oceno najmanj 4,10.

 

 Študenti

Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezen uspeh.

Kot ustrezen uspeh štejejo:

 

Za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura.

 

Za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5% v svoji generaciji.

 

Poleg izjemnih dosežkov, ki jih mora izkazati vsak vlagatelj, lahko študent z vlogo izkazuje enega ali več ustreznih uspehov iz prejšnjega odstavka.

Izjemni dosežki

Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.

Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku lahko vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo.

Vsak dosežek lahko vlagatelj uveljavlja le enkrat. Uveljavljati je možno individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani.

Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij, ki je na voljo desno pod "ZAKONODAJA".

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/merila/

POGLEJ ŠE PRAVILNIK O DODELJEVANJU ZOISOVIH ŠTIPENDIJ

Zakon o štipendiranju

Veljavna zakonodaja se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šol./štud. leta 2014/2015 dalje.

 

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

 Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

 Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.

 

Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?

Praviloma večina kadrovskih štipendij vključuje poleg uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

 

Štipendije za deficitarne poklice


Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019) s spremembami in dopolnitvami, sprejeta na Vladi Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 11. 2016.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Višina štipendije
Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Izplačilo štipendije

Štipendije na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji. V primeru, da pride do spremembe št. transakcijskega računa nas o tem obvestite. 


Združljivost z drugimi štipendijami
Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.


Objava razpisa
Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

 http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

 

Štipendije Ad futura za izobraževanje

Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe, in sicer: 


Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini:

 •     Štipendije za študij v tujini
 •     Štipendije za študij na European University Institute (EUI)


Štipendije Ad futura za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji za pridobitev stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji:

 • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji
 • Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
 • Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-izobrazevanje/

 

Štipendije drugih ustanov

 

Državne štipendije

Državne štipendije so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.

Na področju državnih štipendij se glede na sklenitev štipendijskega razmerja uporabljata dva zakona o štipendiranju, in sicer:

 • ZŠtip (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) za štipendijska razmerja, sklenjena pred 1. januarjem 2014,
 • ZŠtip-1 (Ur. l. RS, št. 56/2013) za štipendijska razmerja, sklenjena po 1. januarju 2014.

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije po ZŠtip-1 in pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej so državljani Republike Slovenije in izkazujejo ustrezen dohodek oziroma premoženje na družinskega člana.

Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:
-    kadrovsko štipendijo,
-    
štipendijo za deficitarne poklice,

    štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in
-    
štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

Podrobne informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/drzavne-stipendije/

 

Občinske štipendije

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji.
Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje
štipendije.
Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.
Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/obcinske-stipendije/

Štipendije državnih organov

Nekatera ministrstva razpisujejo štipendije na področjih, za katera so pristojna, oziroma za potrebe kadrovanja v posameznem državnem organu (v nadaljnjem besedilu: kadrovske štipendije).
Več informacij o aktualnih štipendijah je na voljo na spletni strani posameznega ministrstva oziroma na spletni strani
Ministrstva za javno upravo (MJU).
Kadrovske štipendije objavlja tudi
Slovenska vojska (SV), kjer so štipendije razpisane glede na potrebne profile v Slovenski vojski.
Ministrstvo za kulturo (MK) vsako leto podeljuje štipendijo za izobraževanje v tujini na področju umetnosti in kulture. Razpis je običajno objavljen aprila na spletni strani ministrstva.

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/stipendije-drzavnih-organov/

 

Štipendije nepridobitnih organizacij

Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Nekaj organizacij, ki objavljajo štipendije, je navedenih v nadaljevanju:

 • Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Štipendije so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.
 
Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani ustanove.

 • Fundacija Parus

Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za študij na uglednih svetovnih univerzah.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani fundacije.

 • Fundacija Leona Štuklja

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani fundacije.

 • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)

Štipendije so namenjene nadarjenim študentom in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani fundacije.

 • AS Fundacija

Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na njihovi
spletni strani.

 • Likarjev sklad

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM).

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani Likarjevega sklada.

 • Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Štipendije so namenjene študentom, ki so redno vpisani ali pa se nameravajo vpisati na 1., 2. ali 3. stopnjo Univerze na Primorskem.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.

 • Fundacija Marof

Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na
spletni strani fundacije.
 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/stipendije-nepridobitnih-organizacij/

Štipendije tujih ustanov

Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki podeljuje štipendije. Nekatere od pogostejših možnosti so:

-    štipendije izobraževalnih ustanov v tujini in z njimi povezanih raziskovalnih inštitutov

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh izobraževalnih ustanov, v iskalnikih študijskih programov ali na portalih, kot je npr. portal štipendij v Evropi.

-    štipendije tujih vlad

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh tujih predstavništev v Republiki Sloveniji. Seznam tujih predstavništev je dostopen na
spletni strani uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala.

-    štipendije drugih javnih ustanov

Tovrstne ustanove, ki nudijo štipendije, so npr. SAAS na Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Informacije praviloma najdete na spletnih straneh, kjer so vam na voljo osnovne informacije o samem študiju v državi, v kateri želite študirati.

-    štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

 • Fundacija Rochus in Beatrice Mummert

Štipendije so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 • Fundacija Bogliasco

Štipendije so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.