Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Dragi učenci, spoštovani starši.

Želimo vas spomniti na varnost otrok v prometu. Poskrbite, da bodo otroci vedeli, katera pot je zanje najbolj varna in kje so tiste točke, pri katerih morajo biti šolarji še posebno pozorni.

Da bo pot bolj varna:

  • skupaj z otrokom prehodite pot od doma do šole po najbolj varni poti, četudi je malo daljša,
  • dosledno upoštevajte prometne predpise,
  • vselej prečkajte cesto na zaznamovanem prehodu za pešce,
  • železniško progo prečkajte le na zavarovanem prehodu oz. pojdite na nadhod,
  • navajajte otroka na samostojno in odgovorno ravnanje v prometu,
  • oglejte si načrt varnih poti.

Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi po levi strani ceste.
Za prvošolčke zakon določa, da morajo imeti spremstvo na poti v šolo in domov. Okoli vratu naj nosijo rumene rutice. Za večjo varnost naj nosijo svetla oblačila in svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Otroka, ki bo letos začel prvič hoditi sam v šolo, še nekaj časa spremljajte. Prepričajte se, kako varno se otrok vede in kako se odloča. Naj vam pove, kje mora biti še posebno pazljiv in zakaj.

Otroci, ki imajo že opravljen kolesarski izpit, se lahko pripeljejo v šolo s kolesom. Priporočljivo je, da skupaj s starši prevozijo pot od doma do šole. Čelada je priporočljiva za vse kolesarje, obvezna  pa za kolesarje do 14 leta starosti.

Nekateri starši vozite otroke v šolo z avtom. Zaradi zgoščenega prometa nastane prava prometna zmeda, pri kateri so otroci pešci najbolj ogroženi. Če se le da, parkirajte avto nekoliko stran od šole in pospremite otroka  v šolo peš.

Prometni_rezim.jpg

 

Varna šolska pot je ustrezno označena

 

VarnaPotVSolo.jpg

Povezava na varno pot

Prometno-varnostni načrt šole

Upravičenost do brezplačnega prevoza

56. člen

(brezplačen prevoz)

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.

Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

Določilo petega in sedmega odstavka ne velja za učence, starejše od 18 let, ki so vključeni v posebni program in uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.