Subvencioniranje šolske prehrane

OBVESTILO  O SUBVENCIONIRANI  ŠOLSKI  PREHRANI  UČENCEV V  ŠOLSKEM  LETU  2023/2024

 Organizacijo šolske prehrane in subvencioniranje prehrane ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. list št.3/2013, z dne 11. 1. 2013). S 1. 2. 2017 bil sprejet  Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic  iz javnih sredstev, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2016 (ZUPJS-G).

Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Do subvencije v višini cene kosila so od  1. septembra 2023 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 0 otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Do subvencije so upravičeni:

-       učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,

-       učenci, ki so nosilci za azil,

-       učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena (pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v Republike Slovenije).

Do subvencije so upravičeni:

-       učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,

-       učenci, ki so prosilci za azil,

-       učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo šolo izven zavoda.

V skladu s sklepom ministrice bo cena malice v šolskem letu 2023/2024 znašala 1,10 dnevno na učenca.

 Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na malico in kosilo bo šola pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

 

Milena Gajski, soc.del.