Prijave in odjave

PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke šolske prehrane pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. S podpisom prijave se naročnik prehrane zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitnih zamudnih obresti. V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti prehrano (kosilo, popoldansko malico), nastali dolg pa sodno izterjati. Naročnik prehrane lahko prijavo kadarkoli pisno prekliče.

Prijavnica za prehrano za ŠL 2023/2024

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej pri organizatorju šolske prehrane do 10. ure zjutraj.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče, preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Stalne odjave (odjave do konca šolskega leta) je potrebno sporočiti po elektronski pošti na prehrana.mp@guest.arnes.si.

Dan, preden se vaš otrok po izostanku spet vrne v šolo, ga ponovno prijavite na prehrano.

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s šolsko prehrano pokličite organizatorja šolske prehrane, Evo Križnar, na telefonsko številko 01 589 63 26 ali elektronski pošti na naslov prehrana.mp@guest.arnes.si.

Odjavo prehrane sporočajte le organizatorju šolske prehrane (ne razrednikom, v kuhinjo, poslovni sekretarki)!

 

PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. Starši oz. zakoniti zastopniki dobijo položnice do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Do 18. v mesecu morajo biti položnice plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski prisotnosti. V primeru, da obveznosti do roka plačila, ki je naveden na položnici (18. v mesecu), ne bodo poravnane, bo vodja prehrane starše oz. zakonite zastopnike ustno (po telefonu) ali preko elektronske pošte obvestila o obstoju dolga. V kolikor dolg ne bo poravnan do 1. v naslednjem mesecu, bo šola staršem oz. zakonitim zastopnikom poslala pisni opomin. Če dolg ne bo poravnan v petnajstih (15) dneh od prejema pisnega opomina, bomo prehrano neplačnikom ukinili.

Za vse informacije v zvezi s plačili lahko pokličete gospoda Vitana Zupančiča na telefonsko številko 01 589 63 25 ali na elektronsko pošto knjigovodstvo.mp@guest.arnes.si.

 

Organizator šolske prehrane

Eva Križnar