Zakonodaja

Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

Učni načrti

Najpomembnejši predpisi

 

https://zakonodaja.sio.si

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Uradni list: 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/zak_o_osn_soli3_npb1.pdf

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Uradni list: 52/2013

Uporablja se od: 1. 9. 2013
URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201352&stevilka=1988
URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Uradni list: 30/2013 Velja od: 13. 4. 2013
Uporablja se od: 1. 9. 2013
URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201330&stevilka=1131
URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list: 88/2013

Velja od: 26. 10. 2013
URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201388&stevilka=3192.
URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Uradni list: 104/2009

Velja od: 3. 1. 2010
URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4667
URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9804

Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju

Uradni list: 49/2014

Velja od: 15. 7. 2014
URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142027
URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12023

 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
(ZOPOPP)