Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

- pooblastilo za varovanje osebnih podatkov

- Informacije o obdelavi osebnih podatkov za učence in njihove zakonite zastopnike

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA UČENCE IN NJIHOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE

Na podlagi 13. In 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov vas obveščamo, da se osebni podatki otrok in njihovih zakonitih zastopnikov, ki so ali bodo:
- pridobljeni neposredno od vas tekom vključitve oziroma sodelovanja v vzgojno-izobraževalnem programu in spremljajočih aktivnosti,
- po potrebi in pogojno pridobljeni od drugih upravljavcev (npr. od drugih vzgojno-izobraževalnih ali socialno varstvenih organizacij, centrov za socialno delo, od izvajalcev zdravstvene dejavnosti, pristojnega ministrstva, matične občine ) ali
- nastali pri nas v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa in spremljajočih aktivnosti (vključno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih)
Zbirali, hranili, uporabljali in drugače obdelovali za namen zagotavljanja zakonite, varne, kakovostne, primerne, uspešne in učinkovite izvedbe vzgojnoizobraževalnih programov in spremljajočih aktivnosti, v katere je otrok vključen in za izvajanje katerih smo pristojni po zakonu. Podatki se vodijo v šolski
dokumentaciji ter v drugem dokumentarnem gradivu v papirni in informatizirani obliki.
Naša šola nastopa kot upravljavec osebnih podatkov in ima imenovano tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov – psihologa, dostopno na enaslovu
robert.pene-zor@guest.arnes.si ali na telefonu 01 589 63 23.
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene zlasti v:
- Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),
- Zakonu o osnovni šoli (ZOsn),
- Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1).
V določenih primerih, ki jih dopuščajo predpisi, je lahko podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi prostovoljna privolitev.
Tisti obdelavi podatkov, ki je po predpisih obvezna, praviloma ni možno ugovarjati (na primer posredovanje podatkov oblastnim organom za potrebe izvajanja njihove pristojnosti v konkretni zadevi).
Roki hrambe osebnih podatkov oziroma dokumentacije so določeni v predpisih s področja vzgoje in izobraževanja (zakoni, pravilniki in Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode). Če rok hrambe ni predpisan in se podatki zbirajo na podlagi privolitve, se rok določi interno ter je naveden v privolitveni izjavi.
Podatki se redoma ne posredujejo tretjim osebam, razen zakonitim uporabnikom. Na zahtevo se posamezni podatki lahko posredujejo drugim organom in organizacijam ter fizičnim osebam, če obveznost posredovanja podatkov določa zakon ali če boste v to posebej privolili. Zakoniti uporabniki z omejenimi pooblastili so lahko tudi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov (npr. vzdrževalci strojne in programske opreme).
Avtomatizirano odločanje ter profiliranje otrok ali zakonitih zastopnikov se ne izvaja. Prenos podatkov v tretje države se redoma ne izvaja.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo pridobljeni in ustvarjeni podatki, imate pravico do pritožbe ali prijave pri Informacijskem pooblaščencu v primeru kršitve pravil varstva osebnih podatkov, pravico do seznanitve z vašimi osebnimi podatki ter pravico do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji (15. do 22. člen Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov).