Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Oddelki podaljšanega bivanja so namenjeni učencem od prvega do petega razreda.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno, vsebuje pa naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. Te dejavnosti se časovno ujemajo z biološko manjšo aktivnostjo ali sposobnostjo učencev. V tem času se učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi.

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča  ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki omogočajo razvoj otrokovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.

Pri oblikovanju oddelkov podaljšanega bivanja upoštevamo veljavne normative: 28 učencev iz oddelka istega razreda, v nasprotnem primeru je potrebno učence dveh razredov združevati v skupine z največ 24 učenci.

Vsak oddelek samostojno vodi učitelj.

Podaljšano bivanje poteka vse dni pouka v šolskem letu. Praviloma se izvaja od konca zadnje učne ure posameznega oddelka razreda in traja do 16.35 (peti razredi: do 15:00).

Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil vašemu otroku predčasen odhod domov le v primeru, če ga boste o tem predhodno pisno obvestili.

V izrednem primeru, ko po otroka ne morete priti do 16.35. ure, prosimo, da to sporočite na telefonsko številko: 030 391 839 (na Dunajski).

Predmetnik podaljšanega bivanja

 

SD – sprostitvene dejavnosti
KOS – kosilo

SU – samostojno učenje

Praviloma naj v tem času ne bi bilo izhodov učencev.

UPČ – ustvarjalno preživljanje časa