Zakon o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani

Zakon  o šolski prehrani

 

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pred  šolskim letom  2014/15 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter MIZŠ.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina na dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Subvencija za malico

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija za kosilo

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

Do polne subvencije so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

V šoli pripravljamo za vaše otroke tri obroke dnevno: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Po potrebi se lahko organizira tudi zajtrk.

Če vaš otrok potrebuje dietno prehrano, vodji prehrane na začetku šolskega leta dostavite zdravniško potrdilo in od zdravnika predpisano dieto.

Pravila šolske prehrane so objavljena na šolski spletni strani in na oglasni deski.

 

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba se

vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki

Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

• nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,

• nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

V Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja bomo pripravili ustrezen prikaz višine subvencije kosila učencev, v aplikaciji »šolska prehrana« pa bomo prilagodili zahtevek za izplačilo.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena, prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v šolskem letu 2015/16 znaša 0,80 € dnevno na učenca.


 

Socialna delavka                                                                        Ravnateljica

Milena Gajski                                                                             Zlatka V. Zgonc